Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú...

Spolupráca, efektivita a budúcnosť práce s ohrozenými rodinami

Konferencia Mosty k rodine 2018 v Banskej Bystrici
3. október 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici pre Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj.

Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev“. V tomto ročníku sa zameriame na tému napĺňania potrieb našich klientov a rodín, s prepojením na problémové oblasti, s ktorými sa pri práci s ohrozenou rodinou stretávame. Pozvánku môžete posunúť aj ďalším kolegom, ktorí by mali záujem zúčastniť sa našej konferencie.

Témy workshopov

Účastník si môže vybrať 2 workshopy pre účasť.

1/ Konkrétny rozvoj rodičovských zručností v praxi – workshop spojený s prezentáciou konkrétnych kazuistík a skúseností pracovníkov s aplikáciou rozvoja rodičovských zručností priamo v teréne v prirodzenom rodinnom prostredí.

2/ Prínosy a úskalia finančnej pomoci rodinám v núdzi – riadená diskusia, v ktorej bude otázka finančnej pomoci rodinám v ohrození prezentovaná z viacerých pohľadov štátneho, ale aj neštátneho sektora.

3/ Látkové a nelátkové závislosti a ich dopad na rodinu – workshop zameraný na problematiku závislostí, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje prácu s rodinami v ohrození. Táto téma bude rozobratá z pohľadu ľudí, ktorí so závislými aktívne pracujú. Bude sa jednať najmä o závislosť na alkohole, drogách a gambling.

4/ Postav dom…bývanie je základ rodinného života – workshop zameraný na zdieľanie konkrétnych kazuistík, ale aj postupov pri dosahovaní cieľa samostatného bývania z pohľadu organizácií, ktoré v tejto oblasti pracujú.

5/ Postavenie vzdelávania v prioritách naplnenia potrieb rodín v ohrození – diskusia s viacerými odborníkmi z oblasti školstva a sociálnych vecí. Témou bude dôležitosť vzdelávania s ohľadom na potreby ohrozených rodín tak, ako ich oni sami vnímajú.

Program

Môžete sa tešiť na tento skvelý program

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 11:00

Prednášky na tému „Ako podporujeme rodinu v ohrození“

11:00 – 11:30

Prestávka s občerstvením

11:30 – 12:25

1. časť workshopov

12:30 – 13:25

2. časť workshopov

13:30

Ukončenie a zhrnutie konferencie, obed

Miesto konferencie a kontakt

  • Mestský úrad - Veľká sieň, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
  • mostybystrica@usmev.sk
  • +421 903 781 466
Do začiatku konferencie ostáva
{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

Prihláste sa na Konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici

Prihláste sa čo najskôr

Účastnícky poplatok
18
  • Zahŕňa celodenné občerstvenie a obed.
  • Účastnícky poplatok 15 € - bez obeda
Registrovať

Galéria

Pozrite si fotografie z minuloročnej konferencie

Partneri

Ďakujeme partnerom konferencie Mosty k rodine v Banskej Bystrici