Soňa Hlaváčová

Arcidiecézna charita Košice

    PhDr. Soňa Hlaváčová pôsobí v sociálnej oblasti už 20 rokov. Od roku 2006 sa venuje najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva ľuďom bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety, ktorú prevádzkuje Arcidiecézna charita Košice, v ktorom pôsobila ako sociálna pracovníčka a od roku 2008 ako vedúca zariadenia. V auguste tohto roku ukončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore sociálna práca. Od roku 2007 spolupracuje s Úsmevom ako dar ako koordinátor stretnutí rodinného kruhu a svoje praktické skúsenosti odovzdáva ako lektorka SRK. Má pracovné skúsenosti v oblasti práce s rodinou, kde pôsobila ako sociálny poradca v projekte Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Je členkou Komory sociálnych pracovníkov a Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov.