Štefánia Derevjaníková

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

    PhDr. Štefánia Derevjaníková, PhD. od roku 2005 pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ako sociálny kurátor začínala na UPSVR v Košiciach, neskôr ako vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Svoje praktické skúsenosti odovzdáva aj ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, venuje sa supervízii či lektorovaniu. Istý čas pracovala ako sociálny pracovník (konzultant) v Anglicku. Od roku 2017 pôsobí na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.